Villkor för nyttjande av ratsit.se och tjänster från Ratsit AB

ANVÄNDARVILLKOR

Version: 1.14
Datum: 2019-03-12 (gäller från och med)
1. Dessa villkor anges för användandet av de tjänster/produkter som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.ratsit.se, i fortsättningen kallad "webbplatsen". Webbplatsen betyder alla webbplatsens delar och innehåll som är tillgängliga - bland många webbadresser - under URL:en www.ratsit.se, eller där tjänster från Ratsit tillhandahålls via samarbetspartners. Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har Kunden inte rätt att använda eller få tillgång till Ratsits tjänster. Det åligger Kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett.

2. Genom att Kunden godkänner att han tagit del av och accepterar aktuella användarvillkor, berättigas Kunden att hos Ratsit beställa kreditupplysningar samt övriga produkter och tjänster. Kunden kan vara personmedlem eller företagsmedlem. Endast personer som är folkbokförda i Sverige samt företag som är registrerade hos Bolagsverket kan köpa kreditupplysningar. Ratsit är återförsäljare av kreditupplysningar till Safenode AB med orgnr 556623-9355.

3. Upplysningsverksamhet av det slag som Kunden genom detta avtal berättigas utnyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även (GDPR)Dataskyddsförordningen, YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen), TF (Tryckfrihetsförordningen) kan vara tillämplig. Ratsit följer tillämpliga lagar, branschöverenskommelser och förordningar. Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter, samt andra lagar och föreskrifter som kan ha betydelse för användandet av våra tjänster.

4. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar indelas i personupplysningar och företagsupplysningar. Ratsit AB är bland annat återförsäljare av kreditupplysningar. Personupplysning är en kreditupplysning avseende privatpersoner och enskilda näringsidkare. Personupplysningar omfattas av särskilda skyddsregler. Personupplysning omfattar fysiska personer och enskild firma. Företagsupplysning är en kreditupplysning avseendeaktiebolag och övriga juridiska personer, såsom kommanditbolag, handelsbolag och stiftelser.

5. För utlämnande av kreditupplysning person krävs att Kunden har ett legitimt behov för inhämtandet när utlämnandet sker med stöd av kreditupplysningslagen. Med legitimt behov avses t.ex. att frågeställaren ska ingå ett kreditavtal med den upplysningen berör eller att frågeställaren i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande den omfrågade. En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om den som ska hyra en bostad. Kunden åtar sig att säkerställa att det finns legitimt behov innan upplysning beställs. Kunden åtar också att på Ratsits begäran redogöra för av vilken anledning personupplysning beställts. Legitimt behov krävs dock inte vid beställning av upplysning på näringsidkare, dvs. företagare, styrelseledamöter, delägare, VD och enskilda näringsidkare.

6. Inhämtad kreditupplysning får ej utan skriftligt samtycke från Ratsit utlämnas till annan. Det gäller inte om Kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisionsbyrå, advokatbyrå eller inkassobolag beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning skall alltid klientens namn och adress anges. Om Kunden, enligt vad nu sagts, äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning till klient åligger det Kunden att underrätta klienten om att kreditupplysningen inhämtats från Ratsit.

7. Vid utlämnande av kreditupplysning person samt kreditupplysning företag gällande Handels- och Kommanditbolag med stöd av kreditupplysningslagen får berörd fysisk person/HB/KB tillgång till en kreditupplysningskopia. Kreditupplysningskopian innehåller meddelande om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet,ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras, de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller, möjligheten att få tillgång till personuppgifterna och till rättelse samt vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, samt möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen. Vid utlämnande av kreditupplysningföretag tillhandahålls ingen kreditupplysningskopia, förutom ovan nämnda undantag. Kostnaden för tillhandahållandet av kreditupplysningskopia debiteras Kunden enligt Ratsits vid var tid gällande prislista.

8. Det material som Kunden får ta del av vid kreditupplysning eller i övriga produkter och tjänster är sammanställt från källor vilka Ratsit vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Ratsit kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Ratsit påtar sig på grund här av ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av en tjänst/produkt. Ratsit svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om det är Ratsit som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. Om Ratsit kommer på obestånd eller försätts i konkurs kan Kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av inbetalda medel. Ratsit friskriver sig i övrigt från allt ansvar för så väl indirekt som direkt skada på grund av tekniskt avbrott som påverkar tillgängligheten av våra tjänster. Ratsit skall sträva efter att tillhandahålla tjänster med minimala störningar. Emellertid kan Ratsit ej garantera att tjänsterna alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem.

9. Företagskund skall anmäla den eller de personer (användare) som ska vara behöriga att göra uttag av produkter/tjänster. Anmälan av användarna ska ske av behörig firmatecknare eller annan av särskild utsedd kontaktman hos Kunden. Anmälan sker genom att den behöriga firmatecknaren/kontaktmannen medverkar till att användaren kan öppna ett Kundkonto hos Ratsit i företagets namn, och att detta innehåller både Kunduppgifter och användarens personuppgifter. Kunden skall tillse att användarna har erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter så att kreditupplysningar inhämtas och hanteras på ett lagligt och korrekt sätt. Varje anmäld användare hos Kunden får en användaridentitet och ett unikt konfidentiellt och personligt lösenord för inloggning och köp av kreditupplysningar. Kunden är ansvarig för att användarnas lösenord och användaridentiteter inte överlåts, upplåts, eller på annat sätt sprids till annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda till att Kundens tillgång till tjänsten stängs ner. Föreligger risk för spridning eller att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är Kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv, och detta görs under Min sida vilken blir tillgänglig efter att inloggning har gjorts. Kunden kan själv välja att avregistrera sig och avsluta sitt medlemskap hos Ratsit. Avregistrering görs av Kunden på Webbplatsen.

10. Ratsit följer de lagar och regler som är förenliga med vår verksamhet. Endast ett begränsat antal personer hos Ratsit, med särskild behörighet, har tillgång till informationen som finns på användarkonton. Uppgifterna är nödvändiga för att Kunden ska kunna använda tjänsterna på Webbplatsen och dess funktioner på återkommande basis. Kunden är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas. Kund har möjlighet att själv ta del av, granska och ändra lämnade personuppgifter. Detta sker efter inloggning på Webbplatsen. Ratsit sparar samtliga av Kunden uppgivna personuppgifter. Under Min Sida kan kunden via en funktion ladda ner de användaruppgifter och kontohistorik som Ratsit sparar om kunden. Ratsit kan komma att lämna ut person- och användaruppgifter för att fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

11. Personkunder kan köpa varor styckvis medan företagskunder även kan välja att sätta in pengar på ett Ratsitkonto för sina framtida köp. Företagskunden köper då rätten att ta ut varor (upplysningar, kataloger etc.) för ett visst belopp under en period av 180 dagar. För denna "uttagsrätt" betalar Kunden samma belopp som Kunden ges rätt att ta ut varor för. Betalningen sker via kort eller faktura och beloppet registreras på Ratsitkontot (som Kunden disponerar över). När Kunden köper rätten att ta ut produkter genomförs själva köpet, dvs. vid denna tidpunkt övergår pengarna på Ratsitkontot i Ratsits ägo. Kunden har samtidigt erhållit rätten att ta ut varor på Ratsit för motsvarande belopp under en tidsperiod om 180 dagar. Denna tidsperiod förlängs med ytterligare 180 dagar varje gång Kunden tar ut en ny vara, oavsett vad denna vara kostar. Detta innebär att om Kunden tar ut en vara minst var 180:e dag förlängs tidsbegränsningen tills hela det insatta beloppet är förbrukat. Om Kunden inte tar ut någon vara under 180 dagar upphör rätten att ta ut varor dagen efter, vilket innebär att beloppet fryser inne. Ratsit skickar påminnelser via e-post i god tid innan tidsbegränsningen går ut (för närvarande 30, 21,14,7, 3 och 1 dag innan). I dessa meddelanden ger vi instruktioner om hur Kunden kan förlänga tidsbegränsningen med ytterligare 180 dagar. Om saldot har fryst inne kan Kunden inom tre månader få hela beloppet återinsatt under förutsättning att man kontaktar Ratsits kundservice och meddelar att man har för avsikt att bli aktiv kund igen. Det kan förekomma att Kunden kan använda sitt saldo på Ratsitkontot för att betala produkter/tjänster i andra webbutiker som Ratsit samarbetar med.

12. För de tjänster som är belagda med avgift betalar Kunden de avgifter och priser som anges på webbplatsen i samband med sitt inköp/uttag av respektive produkt/tjänst. Ratsit förbehåller sig rätten att löpande ändra sina priser och Kunden accepterar att de nya priserna blir giltiga omgående när de nya priserna presenteras i den officiella prislistan samt i betalstegen på Webbplatsen, något ytterligare meddelande om att prisförändring har införts eller skall införas åligger ej Ratsit att meddela kunden. Ratsit har även rätt att tillfälligt ändra priser och avgifter i samband med kampanjer utan att lämna särskilt meddelande om detta annat än i den information som är kopplad till kampanjen. Vid prisändringar skall det ske på marknadsmässiga villkor. Kunden kan ej kräva återbetalning av innestående medel på grund av förändringar i priser, produkter, tjänster eller i utbudet.

13. Insättning på Ratsitkonto (företagskunder) eller betalning med exakt belopp görs av Kunden mot faktura, med kreditkort, kampanjkupong eller med andra medel som Ratsit vid var tid accepterar, samt att det åligger Kunden att acceptera de villkor som vid var tillfälle gäller från de partners som Ratsit använder för sina betalningslösningar (för närvarande DIBS och Klarna). Om Kunden anser att Ratsit har debiterat på ett felaktigt sätt måste Kunden kontakta Ratsits kundtjänst inom 90 dagar efter debiteringen. Ratsit förbehåller sig rätten att inte göra någon återbetalning eller justering för debiteringar som skedde för mer än 90 dagar sedan. Vid fakturabetalning utgår en fakturaavgift om 19 SEK per faktura och betalningstiden är 14 dagar om inget annat meddelas vid fakturatillfället. Vid försenad betalning uttages dröjsmålsränta på fakturabeloppet med referensränta + 8 %. Vid betalningspåminnelse uttages den lagstadgade påminnelseavgift som vid tillfället gäller (för närvarande 60 SEK). Vid kortbetalning utgår inga avgifter.

14. Ratsit är återförsäljare av kreditinformation på licens och även Kunden förbinder sig att acceptera och följa de villkor som anges i dessa licensavtal över tiden. Kundens godkännande av licensvillkor sker i samband med första köpet av en produkt/tjänst som omfattas av licensvillkor, samt där efter vid varje förändring av licensvillkor. I händelse av att Ratsits licensiering upphör med någon eller flera av sina leverantörer så att produkter/tjänster ej längre kan erbjudas har Kunden ej rätt att kräva återbetalning av sitt saldo. Vid sådan händelse får saldot användas till övriga befintliga eller framtida tjänster och produkter. Ratsit äger rätt att under innevarande avtalsperiod med omedelbar verkan ändra villkoren i detta avtal i den mån anpassning av villkoren är nödvändiga på grund av ändringar i lag, myndighetsbeslut, branschöverenskommelser eller dylikt. Ratsit har även i övriga delar rätt att ändra villkoren under pågående avtalstid och detta meddelas genom att ny version av villkorstext införs på webbplatsen. Existerande medlemmar kommer att vara bundna av de nya villkoren efter utgången av trettio (30) dagar efter införandet alternativt direkt i samband med att inloggning eller användning av Ratsits tjänster sker, undantag från detta är prisändringar som alltid gäller från den tidpunkt de införs på Webbplatsen.

15. Kunden har ingen rätt att använda Ratsit AB:s tjänster eller produkter i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/tjänst/varumärke. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd. Produkter/tjänster får ej heller kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller publiceras i fysisk eller digital form utan Ratsit AB:s skriftliga samtycke.

16. Genom att ingå detta avtal samtycker Kunden till att Ratsit AB äger rätt att skicka/tillhandahålla/erbjuda information, undersökningar och kommersiella budskap till användarna via exempelvis e-post, SMS, MMS, Fax, telefoni (inkl. mobil) och andra elektroniska kommunikationssätt. Kunden har rätt att tacka nej till marknadsföring från externa parter eller från Ratsit AB genom att avbeställa detta på Webbplatsen under Min Sida. Vid marknadsundersökningar har vi rättighet att sälja dessa resultat statistiskt nedbrutet. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och kan inte härledas till smeknamn, e-postadresser, adresser eller någon annan personuppgift. Kunden samtycker även till att Ratsit AB äger rätt att exportera och/eller överlåta person- och användaruppgifter gällande medlemmar/kunder till tredje man både inom och utanför EU/EES i syfte att dessa, direkt eller via Ratsit AB, skall kunna tillhandahålla reklam, erbjudanden, undersökningar etc. Som medlem/kund samtycker man att uppgifter från medlemsprofilen kan användas i publikt och icke publikt ”sök- och publiceringssyfte” hos Ratsit, dess koncernföretag samt samarbetspartners. Ratsit AB har aldrig för avsikt att genomföra marknadsföringsåtgärder till medlemmar under 16 år. Ratsit AB har rätt att överlåta detta användaravtal mellan oss och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen. Om Ratsit AB överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. Med tredje man innefattas även bolag som ingår i samma koncern som Ratsit AB. Kunden kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Till de som har köpt en lönekollen skickar vi en notis via mail när den blir inaktuell. Notisen som skickas räknas som ett systemmail och ingår i tjänsten Lönekollen som är en betaltjänst. Detta mail kan kunden ej stänga av då vi behöver informera om när Lönekollen är inaktuell av juridiska skäl.

17. I händelse av att Ratsit påverkas av en force majeure-händelse skall Ratsit snarast meddela dig angående den uppskattade omfattningen och längden av Ratsits oförmåga att uppfylla, eller försening i uppfyllelse, av sina skyldigheter så gott det går. Ratsit tar inget ansvar för följderna av en force majeure-händelse. En force majeure-händelse innebär en händelse utanför Ratsits kontroll inklusive men ej begränsat till laga hinder, uppror eller civil oordning, krig eller militärt ingrepp, nationell eller lokal nödsituation, allvarligt och utdraget strömavbrott eller allvarligt avbrott i Internettjänst, översvämningar, landsänkning eller ytterst svåra vädertillstånd. Kunden godkänner och förstår att Ratsits tjänster inte fungerar och att Ratsit inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot Kunden under dessa villkor avseende tjänster i händelse av force majeure.

18. Genom ingående av detta avtal samtycker Kunden till att Ratsit använder så kallade cookies på sin webbplats. En cookie innehåller ingen personinformation utan hjälper Ratsit statistiskt genom att registrera antalet besök på Webbplatsen samt att hålla reda på vilka annonser som visats för en speciell webbläsare. I vissa fall använder Ratsit även cookies för att komma ihåg sina användares inställningar så att de själva slipper ställa in dessa vid varje besök. Om Kunden inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan Kunden stänga av funktionen i sin webbläsares inställningar. Väljer Kunden att inte tillåta cookies kan dock funktionaliteten begränsas på vissa delar av Ratsit vilket innebär att sidorna inte alltid kommer att visas korrekt. Samtycket kan alltid sägas upp genom att ändra inställningarna i din Webbläsare

19. Om Kunden ej iakttar villkoren i detta avtal, kommer på obestånd eller försätts i konkurs, äger Ratsit rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet, utan rätt för Kunden att återfå någon del av tillgodohavanden eller eventuell avgift som betalats för avtalsperioden.

20. Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Copyright 2019 Ratsit AB