Din integritet är viktig för Ratist AB. Därför har vi utformat en policy för integritetsskydd om hur uppgifter i applikationen hanteras. Ägna en stund åt att bekanta dig med vår policy för integritetsskydd och kontakta vår kundtjänst på ratsit.se om du har några frågor.

1. Bakgrund och syfte med applikationen

Ratsit AB är ansvarig för behandlingar av person- och företagsuppgifter i applikationen. Ratsits verksamhet följer gällande lagstiftning som beskrivs i punkt 2.

Syftet med applikationen är att säkert och tillförlitligt presentera offentliga uppgifter om personer och företag i Sverige.

2. Användning av applikationen

Ratsits verksamhet följer gällande lagstiftning för alla områden vi verkar inom. Nedan ges en översiktsbild av de lagar som är specifika för vår verksamhet samt en enkel beskrivning av dem.

2.1 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

På samma sätt som yttrandefriheten i t.ex. radio, tv och tryckta tidningar skyddas genom grundlagarna kan yttrandefriheten skyddas vid publicering på internet. Att något som publiceras på internet har grundlagsskydd innebär att det omfattas av reglerna i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Grundlagsskydd innebär bl.a. att:

  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen (censurförbud).
  • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.
  • särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott som begås genom publiceringen.
  • det endast är en person, utgivaren, som ansvarar för det som publiceras.
  • meddelare har rätt att vara anonyma
  • myndigheter inte får efterforska meddelares namn
  • personer som är verksamma på redaktionen inte får avslöja meddelarens identitet

Databasen www.rasit.se omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Utgivningsbevis är utfärdat av Myndigheten för radio och tv (RTvV), och ansvarig utgivare är Anders Johansson.

2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)

Bestämmelserna om periodisk skrift styrs av tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Enligt den har alla svenska medborgare rätt att fritt ge ut skrifter, böcker och tidningar. Förutsättningen är att bestämmelserna i förordningen följs.

Periodisk skrift
Periodiska skrifter kan vara tidskrifter, tidningar och andra tryckta skrifter. Den periodiska skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel. Om du vill ge ut en periodisk skrift ska du enligt tryckfrihetsförordningen (TF) ha ett utgivningsbevis innan din skrift kommer ut.

Grundlagen gäller främst skrifter som framställts genom tryckpress. Men även andra skrifter, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som har utgivningsbevis, är skyddade av lagen. Detsamma gäller om en skrift, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, har en beteckning som visar att den är mångfaldigad, vem som har mångfaldigat den samt ort och år för mångfaldigandet. Även bilder kan räknas som skrifter.

Taxeringskataloger som återförsäljs av Ratsit utgör tryckta periodiska skrifter och omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TF). Utgivningsbevis är utfärdade av Patent- och registreringsverket (PRV), och ansvarig utgivare är Anders Johansson. För mer information besök Ratlibris.

2.3 Kreditupplysningslagen (Kul)

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen.

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt.

De kreditupplysningar som Ratsit säljer och visar på domänen www.ratsit.se följer KuL. Ratsit är återförsäljare till Bisnode Kredit AB med orgnr 556485-5582.

2.4 Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och reglerar hur personuppgifter får behandlas. Begreppet "behandlas" är brett. det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

Undantag och andra lagar
Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. Personuppgiftslagen gäller inte för rent privat behandling av personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten.

Webbplatsen www.ratsit.se faller under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), och Ratlibris kataloger faller under Tryckfrihetsförordningen (TF). Då dessa YGL/TF står över PuL så är ej PuL tillämpbar i händelse av konflikt.

3. Hantering av personuppgifter

Ratsit applikationen använder eller sparar ingen information om dess användare.

4. Immateriella rättigheter

Informationen i den här applikationen får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här applikationen är strängt förbjudet. Lagöverträdelser beivras.

Om du vill begära rättelse av felaktig uppgift, uppdatera eller ta bort uppgifter från applikationen kan du kontakta vår kundtjänst på ratsit.se.